Make your own free website on Tripod.com
       Nutrition

       เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งในวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เป็นวิชาความรู้ว่าร่างกายมนุษย์และสัตว์มีความต้องการในอาหารประเภทใด ในจำนวนเท่าใดเพื่อให้มีชีวิตอยู่ด้วยการมีอนามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
อาหารและสุขภาพอนามัย
การมีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ป ราศจากโรคภัย ย่อมเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ ปัจจัยสำคัญซึ่งจะทำให้สมปรารถนาในเรื่องนี้อยู่ที่อาหาร
อาหารเป็นวัตถุที่ให้สารเพื่อการเสริมสร้างให้ร่างกายเติบโตแข็งแรง ให้สารที่ทำให้เกิดพลังงานแก่รางกายในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ สุขภาพของบุคคลจะเป็นไปในรูปลักษณะใด ก็ย่อมแล้วแต่ชนิดและประเภทของอาหารที่ได้เลือกบริโภค การเสริมสร้างอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ก็เปรียบเสมือนการสร้างบ้านเรืนอยู่อาศัย ย่อมต้องการวัสดุในการสร้างหลายอย่างต่าง ๆ กัน เช่น ต้องใช้ไม้ อิฐ ปูน เหล็ก กระเบื้อง กระจก ฯลฯ นอกจากนั้น ผู้สร้างบ้านจะต้องรู้และเข้าใจเลือกด้วยว่า ควรจะใช้วัสดุชนิดใดมาประกอบเป็นบ้าน ทำนองเดียวกัน อาหารต่างชนิดก็ย่อมจะให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายในการสร้าง การซ่อมแซม การรักษาสุขภาพและอื่น ๆ แตกต่างกัน
       อันตรายหรือความผิดปกติอันได้จากอาหารที่บริโภค

       อันตรายอันจะเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมนั้น เกิดได้จากทั้งการบริโภคอาหารมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ความจริงผลร้ายที่เกิดขึ้นนี้ มิได้เกิดจากการบริโภคอาหารโดยตรงอย่างเดียว อาจจะเกิดโดยมีเหตุอื่นเป็นส่วนช่วยด้วย ดังนั้นการวิจัยหาสาเหตุจะต้องพิจารณามูลเหตุอื่น ๆ ประกอบด้วย ทุโภชนาการ เป็นสภาพที่ร่างกายได้อาหารที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นสภาพที่ร่างกายได้อาหารซึ่งด้อยคุณค่าทางโภชนาศาสตร์ จนเกิดการขาดสารอาหารชนิดหนึ่งชนิดใด หรือหลายชนิดรวมกัน Malnutrition หรือในสภาพที่ได้อาหารให้แรงงานมากเกินความต้องการ Overnutrition ไม่ว่าจะเป็นสภาพใดย่อมได้รับผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพและสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ เสมอ เพราะรากฐานของอาการผิดปกติต่าง ๆ หรือของโรคต่าง ๆ ย่อมเกิดจากการมีภาวะทุโภชนาการขึ้นแก่เซลล์ที่ประกอบอวัยวะโดยตรง เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายย่อมต้องการสารอาหาร เพื่อบำรุง ส่งเสริมสุขภาพ และการดำรงชีวิต ฉะนั้นอาการผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดแก่ร่างกายส่วนใหญ่ มักมีสาเหตุของทุโภชนาการเป็นเหตุนำเสมอ ภาวะทุโภชนาการจัดเป็นปัญหาสำคัญของการสาธารณสุขอันหนึ่งของโลก ปัจจุบันปรากฏว่าประมาณครึ่งหนึ่งหรือ 2 ใน 3 ของประชากรโลก มีสภาพทุโภชนาการ