Make your own free website on Tripod.com

       โภชนศาสตร์หรือโภชนวิทยาเป็นความรู้ใหม่ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยเฉพาะในประชาชนคนไทย ความสำคัญของวิทยาศาสตร์แขนงนี้ นับวันจะยิ่งทวียิ่งขึ้น และจะคงดำรงอยู่ตลอดไปคู่กับการมีสุขภาพอันสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์
โภชนาการมีบทบาทในชีวิตมนุษย์ เริ่มต้นตั้งแต่มนุษย์ปฏิสนธิในครรภ์มารดา และบทบาทอันนี้ก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ตลอดไปตราบอายุขัย ดังนั้นความรู้ในวิทยาการแขนงนี้ จึงควรได้รับการเผยแพร่สู่ประชาชน โภชนาการเป็นวิชาให้ความรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของอาหารต่าง ๆ หลังจากเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงในสภาพใด รวมถึงวิธีที่ร่างกายสามารถนำเอาสารต่าง ๆ อันเป็นผลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกายมนุษย์มีการเจริญเติบโตในรูปร่าง มีความแข็งแรง มีสมรรถภาพในการทำงาน มีการซ่อมแซม และมีการบำรุงอวัยวะต่างๆ ที่ถูกใช้งานจนทรุดโทรม หรือมีโรคร้ายเบียดเบียนให้กลับสู่สภาพเดิม ยิ่งกว่านั้นอาหารยังเป็นปัจจัยอันสำคัญในอันที่จะส่งเสริมสุขภาพด้านสติปัญญา และด้านจิตใจของมนุษย์ให้ถึงขั้นมีความสมบูรณ์อย่างดีที่สุดด้วย
       การเผยแพร่ความรู้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพทางด้านโภชนาการ จะนำประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เรียบเรียงขึ้นด้วยความมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ทางโภชนศาสตร์กระจายสู่ประชาชนโดยทั่วไป อาทิ อาหารให้ประโยชน์อย่างใด สารประกอบในอาหารมีอะไรบ้างและสำคัญอย่างไร
ทำไมมนุษย์ควรต้องเลือกอาหารบริโภคให้เหมาะแก่ความต้องการของร่างกายของตน อาหารครบมาตรฐานที่สามารถทำให้ร่างกายดำรงอยู่ด้วยพลานามัยอันสมบูรณ์นั้นควรมีลักษณะและประกอบด้วยสารอาหารชนิดใด และมีวิธีการที่จะคัดเลือกอาหารได้อย่างไร
เพราะเหตุใดทารก เด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีแม่นม และผู้สูงอายุ จึงควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ ในการกำหนดอาหารบริโภค ทำนองเดียวกับผู้ป่วยต่าง ๆ


โภชนศาสตร์หรือโภชนวิทยา
( Nutrition )

เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งในวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เป็นวิชาความรู้ว่าร่างกายของมนุษย์และสัตว์มีความต้องการในอาหารประเภทใด ในจำนวนเท่าใด เพื่อให้มีชีวิตอยู่ด้วยการมีอนามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
"อาหารและสุขภาพอนามัย"
การมีเรือนร่างสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ย่อมเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ ปัจจัยสำคัญซึ่งจะให้สมความปรารถนาในเรื่องนี้ อยู่ที่อาหาร


อาหารเป็นสิ่งที่ให้สารเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายเติบโตแข็งแรง ให้สารทำให้เกิดพลังงานแก่ร่างกายในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ สุขภาพของบุคคลจะเป็นไปในรูปลักษณะใด ก็ย่อมแล้วแต่ชนิดและประเภทของอาหารที่ได้เลือกบริโภค การเสริมสร้างอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ก็เปรียบเสมือนการสร้างบ้านเรือนสำหรับอยู่อาศัย ก็ย่อมต้องการวัสดุในการสร้างหลายอย่างต่าง ๆ กัน เช่น ต้องใช้ไม้ อิฐ ปูน เหล็ก กระเบื้อง กระจก ฯลฯ นอกจากนั้นผู้สร้างบ้านจะต้องรู้และเข้าใจเลือกด้วยว่า จะใช้วัสดุชนิดใดมาประกอบเป็นบ้าน ทำนองเดียวกัน อาหารต่างชนิดก็ย่อมจะให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายในการสร้าง การซ่อมแซม การรักษาสุขภาพและอื่น ๆ แตกต่างกัน
ในร่างกายมนุษย์มีสารที่เป็นส่วนประกอบหลายอย่าง ถ้าให้ร่างกายมีส่วนทั้งหมดเป็น 100 ส่วน ใน 100 ส่วนนี้จะประกอบด้วยอ๊อกซิเจน 65 ส่วน สารคาร์บอน 18 ส่วน สารไฮโดรเจน 10 ส่วน สารไนโตรเจน 3 ส่วน ที่เหลืออีก 4 ส่วนคือสารพวกแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยกว่า 15 ชนิด สารทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ร่างกายได้มาจากอาหารที่บริโภคและจากน้ำดื่ม

"อันตรายหรือความผิดปกติอันเกิดได้จากอาหารที่บริโภค"

อันตรายอันจะเกิดจาการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมนั้น เกิดได้ทั้งจากการบริโภคอาหารมากไปหรือน้อยไป ความจริงผลร้ายที่เกิดขึ้นนี้ มิได้เกิดจากการบริโภคโดยตรงอย่างเดียว อาจจะเกิดโดยมีเหตุอื่นเป็นส่วนช่วยด้วย อาทิ การผิดปกติของร่างกาย และการดูดซึมอาหาร